Follicular B cell lymphoma. immunohistochemistry staining for CD20. Note the strong membranous staining. CD20: Clone L26

CD20

cd20
CD20抗原是一种约33kd的非糖基化磷蛋白,在正常和恶性人类B细胞上表达,在B细胞活化和分化过程中被认为是受体。据报道,CD20抗原在外周血、淋巴结、脾脏、扁桃体、骨髓、急性白血病和慢性淋巴细胞白血病的正常B细胞上表达。
 • CD20-L26-L-H
  查看可用性
  0.5ml NCL-L-CD20-L26
  L26
  Liquid Concentrate
  P (HIER)
 • CD20-L26-L-CE-H
  查看可用性
  0.5ml NCL-L-CD20-L26
  L26
  Liquid Concentrate
  P (HIER)
 • This item replaces CD20-MJ1CD20-7D1-UCD20-L26-R-7-CECD20-7D1CD20-L26-CECD20-7D1-SCD20-L26-L-SCD20-L26CD20-L26-R-7CD20-L26-L-CE-SCD20-L26-LCD20-MJ1-S
  CD20-L26-L-CE
  查看可用性
  1ml NCL-L-CD20-L26
  L26
  Liquid Concentrate
  P (HIER)
 • CD20-L26-L-CN
  查看可用性
  NCL-L-CD20-L26
  L26
  SDS
 • PA0200
  查看可用性
  7ml CD20 (L26) Bond RTU Primary
  L26
  BOND RTU
  P (HIER)
 • PA0359
  查看可用性
  30ml CD20 (L26) Bond RTU Primary
  L26
  BOND RTU
  P (HIER)
 • PA0906
  查看可用性
  7ml CD20 Bond RTU Primary
  MJ1
  BOND RTU
  P (HIER)

产品规格

产品规格

CD20-L26-L-H
Hematopathology
L26
Liquid Concentrate
Yes
P (HIER)
Mono
Mouse
Research Use Only
1ml
CD20-L26-L-CE-H
Hematopathology
L26
Liquid Concentrate
Yes
P (HIER)
Mono
Mouse
In Vitro Diagnostic Use
1ml
CD20-L26-L-CE
Hematopathology
L26
Liquid Concentrate
Yes
P (HIER)
Mono
Mouse
In Vitro Diagnostic Use
1ml
CD20-L26-L-CN
L26
In Vitro Diagnostic Use
PA0200
Hematopathology
L26
BOND RTU
Yes
P (HIER)
Mono
Mouse
In Vitro Diagnostic Use
7ml
PA0359
Hematopathology
L26
BOND RTU
Yes
P (HIER)
Mono
Mouse
In Vitro Diagnostic Use
30ml
PA0906
Hematopathology
MJ1
BOND RTU
No
P (HIER)
Mono
Mouse
In Vitro Diagnostic Use
7ml

说明书

说明书

产品资料

产品资料

CD20抗原是一种约33kd的非糖基化磷蛋白,在正常和恶性人类B细胞上表达,在B细胞活化和分化过程中被认为是受体。据报道,CD20抗原在外周血、淋巴结、脾脏、扁桃体、骨髓、急性白血病和慢性淋巴细胞白血病的正常B细胞上表达。

Recently Viewed